Donatori

Dochian Marian

50 lei
via Stripe - card de credit

V. Razvan

50 lei
via Stripe - card de credit

ROMAN Vlad Dan

250 lei
via Stripe - card de credit

Constantin Florin

200 lei
via Stripe - card de credit

Smaranda Adrian

25 lei
via Stripe - card de credit

Ticu Constantin

250 lei
via Stripe - card de credit

Zacornea Viorel

50 lei
via Stripe - card de credit

Nita Adrian

25 lei
via Stripe - card de credit

Bruma Ioana Roxana

100 lei
via Stripe - card de credit

Cotea Valeriu

250 lei
via Stripe - card de credit

Solomon Alexandru

50 lei
via Stripe - card de credit

Melinte Alina

50 lei
via Stripe - card de credit