Termeni & Condiții de Utilizare

I. ASPECTE GENERALE

1.1. Utilizarea site-ului https://narada.ro, presupune acceptarea în totalitate și de fiecare dată când accesați site-ul nostru, a Termenilor și Condițiilor detaliate mai jos. Vă invităm să citiți cu atenție acest document pentru a fi în cunoștință de cauză în momentul în care veți dori să contribuiți, în orice mod, la sprijinirea Proiectelor noastre.

1.2. Pentru a putea dona (în calitate de Donator) sau sprijini (în calitate de Susținător) diverse proiecte, orice utilizator va trebui să accepte Termenii și Condițiile, utilizatorul confirmând că este de acord cu toate condițiile stipulate în prezentul Document.

1.3. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment, având în vedere evoluţia obiectivelor, iniţiativelor şi resurselor de care dispunem şi a oricăror modificări legislative aplicabile nouă.. Orice persoană interesată are acces permanent la Document și poate urmări modificările aduse accesând site-ul https://narada.ro/conditii-utilizare/.

1.4. Site-ul poate fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost proiectat, așa cum este descris în acești Termeni și Condiții. Orice utilizator poate copia sau printa informațiile despre proiectele afișate sau despre site numai pentru uzul său personal, fiind interzisă exploatarea comercială a acestor informații în orice modalitate fără îndeplinirea cumulativă a următoarelor două condiții: acordul scris NARADA și menționarea sursei informațiilor (site-ul narada.ro) fără a se elimina informații privind proprietatea intelectuală asupra materialelor deținute de Narada. Se prezumă acordul NARADA pentru cazurile publicate pe site-ul (inclusiv blogul) Narada și distribuite ulterior (din site-ul https://narada.ro) pe rețelele de social media de către Susținători.

1.5. NARADA face eforturi rezonabile pentru a se asigura că toate datele prezentate sunt reale, dar nu poate oferi garanții în această privință, această obligație revenind în exclusivitate utilizatorilor care sunt de acord și recunosc în mod expres că prin utilizarea site-ului narada.ro, toate informațiile pe care le transmit pentru inițierea, respectiv sprijinul proiectelor sunt adevărate și complete, precum și că prin această utilizare nu se încalcă niciun act normativ în vigoare.

II. DEFINIȚII

2.1. Deținătorul site-ului Narada (în continuare „NARADA”) este Asociația NARADA, cu sediul în Strada Iovița, nr. 23 – 27, etaj 6, ap. 24, sector 5, București, înregistrată în Registrul Entităților & Unităților de Cult sub nr. 8118636/17.02.2020, având cod de identificare fiscala 42157184, precum și în registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 28945/A/2019, reprezentată prin Andra Georgiana Munteanu în calitatea sa de Președinte.

2.2. Narada.ro este instrumentul prin intermediul căruia scoatem la suprafață nevoile și problemele din sistemul educațional românesc și mobilizăm comunitățile pentru a le găsi soluții. De asemenea, este spațiul în care ne prezentăm proiectele de anvergură şi unde ni se pot alătura donatori şi voluntari interesați să le susţină. Narada.ro poate fi denumit/identificat în cuprinsul documentului ca „Site/Site-ul”, „noi”, „al nostru”.

2.3. Documentul reprezintă prezenții Termeni și Condiții.

2.4. Fondul de transformare în educație Narada este un program de finanțare prin care oferim oportunitatea oamenilor cu inițiativă să finanteze, sa dezvolte și să deruleze proiecte care ajută la generarea participativă de soluții la provocările perpetue din domeniul educational.

2.5. Proiect este orice inițiativă cu scop educațional ce respectă nucleul de credinţe şi scopul NARADA detaliat în cuprinsul acestui document.

2.6. Voluntar este orice persoană fizică ce desfășoară activități neremunerate cu scopul de a sprijini funcționarea site-ului și a serviciilor desfășurate prin intermediul acestuia și care respectă celelalte obligații detaliate în prezentul Document.

2.7. Susținător este orice persoană fizică sau companie care, prin distribuirea Proiectelor pe diverse rețele sociale, între cunoscuți, sau prin orice alte metode (mesaje de susținere, testimoniale etc.), contribuie la popularizarea acestora.

2.8. Donator este orice persoană fizică care, prin contribuția materială, constând în bani, a fost de acord să sprijine în mod efectiv proiectele afișate.

2.9. Pentru ca susținerea NARADA să îndeplinească cerințele legale, părțile se vor raporta la contracte – fie contracte la distanță (Termeni și Condiții), fie contracte încheiate separat. Indiferent de formă, contractele vor cuprinde drepturile și obligațiile părților.

2.10. Echipa NARADA înseamnă orice reprezentant NARADA, autorizat să acționeze în numele organizației, indiferent dacă este Voluntar sau orice alt colaborator al NARADA.

2.11. Conținut reprezintă orice informație de pe Site care poate fi vizualizată sau accesată prin utilizarea site-ului, conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Partenerilor săi de către echipa NARADA prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, precum și orice informație comunicată prin orice mijloc de către echipa NARADA conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta.

2.12. Servicii reprezintă orice activitate prestată de persoanele implicate în realizarea Proiectelor, indiferent că fac parte din echipa NARADA sau nu, prin intermediul site-ului sau în mod direct, pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost creat site-ul, astfel cum este detaliat în prezentul Document.

2.13. Utilizator este orice persoana fizică ce are sau obține acces la Conținut, indiferent de echipamentul folosit.

2.14. Beneficiar real este orice entitate sau persoana fizică care beneficiază în mod direct sau indirect în urma implementării unui Proiect sponsorizat/pentru care se donează sume de bani prin intermediul site-ului Narada.

2.15. Parteneri sunt fie persoanele juridice care au sprijinit prin resurse financiare înființarea și organizarea site-ului, fie persoanele juridice care au sprijinit sau sprijină site-ul prin activități desfășurate pro-bono, în domenii absolut necesare, cum ar fi IT, Legal, Marketing etc.

III. SCOPUL NARADA

3.1. NARADA este proprietarul exclusiv al site-ului și își propune, prin conceptul “Narada”, organizarea unui sistem online dedicat prin intermediul căruia să promoveze spre sponsorizare și implementare proiecte cu scop educațional.

3.2. NARADA este un concept crowdfunding, axat pe aria educației, derulat prin intermediul Site-ului și care are drept scop accesul fiecărui copil la o educaţie de calitate şi promovarea acelor inițiative educaționale menite să ducă la creșterea calității învățământului și a performantelor specifice acestuia, în general. Într-un context în care asemenea inițiative nu dispun de suficiente resurse materiale necesare concretizării și nici de mijloace eficiente de promovare, NARADA are ca obiectiv atragerea de fonduri necesaresusținerii Proiectelor sau după caz, a persoanelor fizice interesate care vor să susțină voluntar Proiecte prin donarea unor sume. Sumele ce fac obiectul donațiilor din partea persoanelor fizice în valoare de până la 25.000 lei se consideră dar manual, în conformitate cu cerințele art. 1011 alin. (4) din Codul Civil. în cazul în care persoanele fizice sunt interesate să susțină proiectele prezentete pe site prin alocarea unor sume ce depăsesc valoarea de 25.000 lei, vor contacta NARADA și se va încheia un contract de donație, conform cerințelor legale.

3.3. Astfel, destinația site-ului este, pe de o parte, de a promova Proiectelenoastre, iar, pe de altă parte, de a identifica donatori şi susținători și de a le oferi acestora posibilitatea de a aloca resurse pentru susținerea și implementarea Proiectelor în care doresc să investească.

3.4. Rolul NARADA se concretizează atât în organizarea și administrarea site-ului, inclusiv prin postarea Proiectelor prin intermediul acestuia, cât și în implicarea directă și activă privind derularea, realizarea și finalizarea Proiectelor ca urmare a interesului manifestat în acest sens de către Susținători. În acest ultim scop, NARADA se dedică principiului transparenței, asigurând o informare corectă și periodică a susținătorilor şi donatorilor asupra stadiului Proiectelor în care aceştia s-au implicat.

3.5. Natura Proiectelor susținute de narada.ro vizează exclusiv aria educației și va fi dedicată unei game extinse de cauze cum ar fi, dar nelimitat la, dotarea unităților de învățământ de stat cu diferite echipamente, achiziția de materiale didactice sau de lectură pentru dezvoltarea educațională sau culturală a elevilor, participarea Profesorilor la cursuri sau specializări profesionale, de care să beneficieze indirect elevii.

3.6. Natura necesarului de resurse aferente executării și îndeplinirii Proiectelor diferă de la un Proiect la altul, în funcție de specificul acestuia. Astfel, resursele cu care ar putea contribui Donatorii pentru îndeplinirea Proiectelor au în vedere resurse financiare. În situația în care se dorește contribuția cu resurse materiale, concretizate într-o gamă largă de bunuri care să deservească scopului unui Proiect, doritorii vor lua legătura direct cu NARADA.

3.7. Pentru o bună organizare și transparență în implementarea Proiectelor, resursele alocate de Donatori în susținerea lor se vor acorda inițial organizației NARADA, în baza Contractului de Sponsorizare încheiat între Donator și NARADA sau după caz, prin colectarea donațiilor (dar manual) în contul Organizației. Ulterior, resursele intrate în posesia NARADA sunt redirecționate către Proiectele de pe Platforma.

IV. CONȚINUTUL PLATFORMEI

4.1. Conținutul, astfel cum este definit mai sus, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă NARADA, acesteia fîindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare), cu exceptia logo-urilor Partenerilor care sunt utilizate pentru promovarea și recunoașterea meritelor avute de aceștia în susținerea Platformei.

4.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de NARADA, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor protejate de dreptul de autor al NARADA asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului fără a avea acordul expres NARADA.

4.3. Orice conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între NARADA și Utilizator și fără nicio garanție, implicit sau expres formulată, din partea NARADA cu referire la acel conținut.

4.4. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, cu conditia că aceste scopuri să nu intre în conflict cu vreuna din prevederile prezentului Document. Pentru claritate, distribuirea postărilor NARADA referitoare la Proiecte, activități, evenimente etc, nu intră în contradicție cu prezentul Document, în măsura în care conținutul acestora nu este afectat astfel încât să devină susceptibil să prejudicieze NARADA sub orice formă.

4.5. În cazul în care NARADA conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea NARADA pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea NARADA și/sau al angajatului, voluntarului sau colaboratorului/partenerului NARADA care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

V. FUNCȚIONAREA NARADA

5.1. Site-ul narada.ro implică un mecanism de funcționare aflat sub controlul permanent al NARADA astfel încât:

 • Toate aspectele esențiale specifice fiecărui Proiect sunt atent analizate și verificate de echipa NARADA înainte de a fi prezentate pe site. Proiectele sunt afișate pe site doar dacă sunt respectate cerințele privind natura și scopul proiectului ce pot fi promovate prin intermediul NARADA, astfel cum au fost descrise anterior.
 • Site-ul este administrat conform scopului deservit, fără a da posibilitatea persoanelor care nu fac parte din echipa NARADA să influențeze în vreun fel conținutul Proiectelor sau funcționalitatea serviciilor oferite de site.
 • Donatorii sunt informați corespunzător cu privire la elementele Proiectelor, urmând a decide dacă se vor implica total sau parțial în susținerea acestora.

Resursele alocate de Donatori în sprijinul Proiectelor ajung doar la persoanele abilitate să deservească scopurile Asociaţiei Narada de aducere la îndeplinire a proiectelor.5.2. În principiu, mecanismul de funcționare implică urmatoarele etape:

5.2.1. Alegerea Proiectului.

Căutăm inițiative mici și mari, deopotrivă, care au capacitatea de a influența grupuri extinse și chiar întreaga comunitate tânără din România.

Exemple de proiecte educaționale și activități preferate de Fond

Folosirea unor instrumente și metode noi de învățare adaptate nevoilor de dezvoltare ale elevilor și mediilor contemporane la orele de la școală

 • Dezvoltarea de programe educaționale inovatoare de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi, la elevi)
 • Transformarea prin artă-cultură a unor spații din comunitate pentru desfășurarea de activități interactive pentru copii și tineri
 • Proiecte interdisciplinare care să implice reabilitarea spațiului verde din curtea școlii și amenajarea acestuia într-un „hub verde” pentru desfășurarea orelor în aer libe
 • Activarea de spații comunitare incluzive și sigure de joacă și învățare pentru copii
 • Implementarea activităților educaționale pentru copii și tineri de tipul do-it-yourself în domenii diverse precum: electronică, robotică, printare 3D, inteligență artificială, software, activități legate de meșteșuguri, broderie și artă computerizată
 • Dezvoltarea de competențe pentru copii și tineri care să asigure adaptabilitate pe piața forței de muncă (precum: gândire critică, rezolvarea problemelor complexe, științe, autonomie în învățare etc)
 • Dezvoltarea de competențe digitale pentru elevi și profesori prin programe interesante de lucru
 • Încurajarea inițiativei de înființare a unor spații de lucru interactive (de exemplu: hub-uri sau cluburi de robotică, de electronică, de artă digitală etc.)
 • Încurajarea implicării civice și antreprenoriale în rândul copiilor și tinerilor, cu accent pe programe inovatoare care conferă rolul de coordonatori și/sau implementatori celor care în mod normal sunt beneficiari
 • Reactivarea unor spații din școală pentru desfășurarea de activități interactive (online și offline) cu elevii, proiecte susținute de o detaliere concretă a activităților interactive care se vor desfășura în spațiul pentru care se propune finanțarea pentru dotare
 • Favorizarea educatiei incluzive
 • Dezvoltarea de competențe pentru elevi care asigură adaptabilitatea pe piața forței de muncă
 • Încurajarea menținerii unui stil de viață sănătos (fizic și mental).

Selecția proiectelor către care se vor concentra eforturile şi disponibilul Fondului se realizează de Conducerea Fondului, care va alege proiectele cu cel mai mare impact și cea mai mare viabilitate. Pentru departajare, se vor lua în considerare criterii ca:

Impactul proiectului, măsurabil prin:

Relevanță: Proiectul răspunde unei nevoi locale clar identificate și soluționează o problemă relevantă din comunitate în domeniul educației.

Rezultate măsurabile: Prin proiect se atinge un număr de beneficiari relevant pentru nevoia adresată;

Contribuție vizibilă la schimbări: Previzionarea modului în care proiectul va produce o schimbare și o îmbunătățire în activitățile beneficiarilor vizați şi dacă intervenția poate produce schimbări pe termen lung și soluții durabile.

Sustenabilitatea proiectului, măsurabilă prin capacitatea proiectului de a contribui prin obiectivele sale la activarea mai multor actori ai comunității

Factorul de inovație, măsurabil prin calitatea de a fi un proiect care „sparge gheața”, curajos, ambițios, vizibil în comunitate, care propune soluții noi, cu potențial de replicare.

La începutul fiecărui an se stabilesc obiectivele şi necesarul de fundraising pentru anul în curs. Obiectivele vor fi realizate direct proporţional cu suma strânsă în Fond.

Echipa de execuţie decide/ prioritizează alocarea bugetului pe linii de implementare.

5.2.2. Contribuția Utilizatorilor, Susținătorilor și a Donatorilor la Proiecte:

 • Utilizatorul intră pe site și ajunge pe pagina de donație.
 • Utilizatorii analizează Proiectele și decid cu privire la felul în care să contribuie pentru acestea, având două opțiuni – să susțină proiectul/distribuie pe rețele sociale sau să facă o donație;
 • Donatorul poate contribui prin donație direct cu cardul, care poate fi unică(one-time payment) sau recurentă, lunară;
 • Donatorul poate alege una din sumele prestabilite, apăsând butonul dorit, sau poate scrie orice sumă pe care doreşte a o dona în chenarul alocat. Pot fi donate sume în lei, euro, dolari sau lire sterline.
 • Dacă utilizatorul optează să doneze folosind cardul, acesta va trebui să furnizeze datele personale (nume, prenume, adresa de mail, numar de telefon), detaliile cardului, suma pe care dorește să o doneze.
 • Odată ce utilizatorul a efectuat o donație, NARADA transmite un e-mail de mulțumire.
 • Donatorii semnează Contractul de Sponsorizare și efectuează operațiunile necesare pentru alocarea resurselor necesare realizarii Proiectelor Asociaţiei. sau după caz, alocă resursele financiare susținând Proiectele Asociaţiei conform prezentului Document, ca instrument legal – contract încheiat la distanță.
 • Decizia cu privire la suma acordată fiecărui proiect va fi luată de Conducerea Fondului de transformare în educație Narada.
 • Echipa de executie a Narada decide/prioritizează alocarea bugetului pe linii de implementare.
 • NARADA va susține proiectele în masura în care există resurse alocate.
 • Pe parcursul derularii unui Proiect, Donatorii care au contribuit la sponsorizarea acestuia sunt informați în mod activ de către NARADA cu privire la stadiul implementarii și finalizării Proiectului.

5.3. Donatorul înțelege că, prin asumarea sponsorizării Proiectelor prin intermediul datelor completate în site-ul narada.ro, se transmite către NARADA o ofertă de a contracta în sensul art. 1188 din Codul Civil. În acest sens, Donatorul înțelege că, prin acceptarea prezentului Document, acesta își însușește ca atare toate prevederile astfel reglementate, aceste elemente fiind suficiente pentru a determina conținutul unui contract de sponsorizare conform art. 1182 (2) din Codul Civil.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SPONSORILOR

6.1. Poate fi Susținător sau Donator orice persoană fizică care dorește să se implice pentru popularizarea și/sau alocarea resurselor necesare unui Proiect. Persoanele juridice care doresc să se implice în susținerea unui Proiect, vor trebui să contacteze NARADA în mod direct.

6.2. NARADA pune la dispoziția Donatorilor posibilitatea de a contribui la Fondul de Investiţii în Educaţie administrat de NARADA prin două tipuri de donații: donație singulară sau donaţie recurentă, lunară – ce dă posibilitatea NARADA să retragă lunar din contul Donatorului suma cu privire la care își exprimă dorința de a susține Asociaţia. Atât implementarea proiectelor, cât şi cheltuielile administrativ-organizaţionale ale Asociaţiei se vor alimenta din acest Fond.

6.3. Înafara acestei modalităţi de donaţie, care este constant disponibilă pe site, Asociaţia desfăşoară uneori campanii de fundraising, ce au pagini sau detalii personalizate prin care Donatorii sunt informaţi în mod corespunzător despre scop, obiective, durată şi modalităţi concrete de sprijin şi donaţii..

6.4. Dacă Donator este un angajat al unei Companii, în momentul în care efectuează donația, poate să solicite ca aceasta să fie facută publică, în interesul de a promova și încuraja donațiile din partea altor membri ai companiei respective.

6.5. Donatorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura de corecta utilizare a site-ului narada.ro. În caz de folosire neautorizată a datelor sale, Donatorul este răspunzător pentru toate prejudiciile cauzate NARADA.

6.6. Prin acceptarea prevederilor prezentului Document, Donatorul este de acord că, în cazul în care va transmite anumite sugestii sau comentarii pentru implementarea efectivă a Proiectelor, acestea vor deveni proprietatea intelectuală a NARADA și renunță în mod expres la dreptul de pretinde orice beneficiu material sau de alta natură ca urmare a transmiterii acestor sugestii sau comentarii.

6.7. În cazul în care Donatorul, ca urmare a deciziei sale de a sprijini unul sau mai multe Proiecte afișate pe site, va primi de la echipa NARADA orice fel de date cu caracter personal ale membrilor echipei NARADA, profesorilor sau beneficiarilor acestor Proiecte, Donatorul și toti reprezentanții sau angajații săi, care au sau nu au un rol direct în susținerea Proiectelor, se obligă să acorde protecția necesară acestor date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile din legislația națională și/sau europeană.

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR CARE SOLICITĂ SPRIJIN ASOCIAŢIEI PRIN PRISMA SITE-ULUI NARADA.RO

7.1.În cazul în care sunt trimise către NARADA fotografii sau înregistrări video în care apar și copii, ulterior implementării unui proiect sau înaintea acestui pas, exista în acest sens acordul scris din partea reprezentanților legali ai copiilor pentru folosirea acestora în scopul susținerii Proiectului. Deși NARADA publică aceste informații în vederea realizării intereselor sale legitime și în conformitate cu dispozițiile Legii 190/2018 privind aplicarea Regulamentul General privind Protecția Datelor, organizația dorește să se asigure că reprezentanții legali ai Beneficiarilor finali nu se opun unui astfel de demers, punând, mai întăi de toate, drepturile persoanelor vizate la viața privată și protejând minorii, ca persoane vizate vulnerabile.

7.2. Resursele alocate în cadrul Proiectului vor fi utilizate exclusiv de către Beneficiari sau în directă relație cu un beneficiu pentru aceștia.

7.3. Proiectul nu va produce discriminări de orice natură față de Beneficiarii săi și nici nu va leza în orice mod opțiunile religioase sau politice ale acestora.

7.4. Dacă Proiectul va primi sponsorizari constând în bunuri materiale, Beneficiarii/solicitanţii de sprijin au obligația și responsabilitatea de a pune la dispoziția echipei NARADA toate datele necesare pentru ca NARADA să trimită bunurile necesare implementarii Proiectului; de asemenea, au obligația și responsabilitatea de a semna și transmite procesul-verbal de predare-primire către NARADA în ziua recepționării bunurilor ce fac obiectul sponsorizarii, în masura în care NARADA solicită semnarea unui astfel de document. Până la semnarea unor astfel de documente, NARADA poate refuza predarea bunurilor, urmărindu-se transparența totală și legalitatea în ceea ce privește resursele puse la dispoziția Beneficiarilor finali.

7.5. După implementarea Proiectului, va colabora cu și va furniza NARADA toate datele necesare pentru ca NARADA să poate transmite rezultate live și imagini privind activitatea pe rețelele de socializare.

7.6. Materialele aparţinând proiectelor de pe site nu vor mai fi șterse decât la inițiativa NARADA, aceasta fiind singura în masura să decidă cu privire la arhivarea și/sau folosirea acestor materiale în orice alt mod pe Platformă.

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VOLUNTARILOR

8.1. Pentru a le oferi copiilor şansa la un viitor mai luminos prin educaţie, echipa NARADA este în căutare continuă de Voluntari care pot aplica pentru un post în cadrul echipei NARADA inclusiv prin intermediul Platformei narada.ro.

8.2. Un prim demers spre înscrierea ca Voluntar se poate face prin transmiterea unui mesaj către echipa Narada prin completarea formularului de contact din secţiunea Contact pe Site, ulterior aceștia fiind contactați de echipa NARADA pentru stabilirea tuturor detaliilor necesare pentru includerea Voluntarului în cadrul echipei, în funcție de opțiunea sa și de abilitățile necesare pentru fiecare poziție de Voluntar.

8.3. În vederea păstrării confidentialității asupra tuturor informațiilor și datelor cu caracter personal, Voluntarul va încheia un acord de confidențialitate cu NARADA care să asigure respectarea obligațiilor sale legale conform legislației naționale și/sau europene.

8.4. Voluntarii vor îndeplini formalitățile legale impuse de NARADA astfel încât activitatea lor să se desfășoare în deplină legalitate. În acest sens, vor semna contracte de voluntariat și vor fi înregistrați în registrul voluntarilor păstrat de NARADA. De asemenea, vor participa la toate instructajele/instruirile specifice impuse de legislația aplicabilă.

IX. POLITICA FINANCIARĂ

9.1. Niciuna din donațiile realizate prin orice mod nu poate fi restituită. Prin derogare, acest lucru poate fi posibil doar în cazuri excepționale, după ce o eventuală cerere este revizuită de NARADA și se apreciază că fiind formulată pentru un motiv bine întemeiat. NARADA își rezervă dreptul de a aprecia, de la caz la caz, situațiile ce reprezintă motive bine întemeiate.

9.2. În momentul în care pentru un Proiect se strânge totalul necesar pentru finanțare se demarează procedurile de implementare a acestuia.

9.3. Costul total al oricărui proiect este format din 2 părți:

 • a) Necesarul pentru achiziții
 • b) Costuri adiționale:
  • i. Comisionane financiare – până la 3% din total necesar pentru achiziții (includ comisioanele bancare, comisioanele procesatorului de plăți sau alte taxe financiare);
  • ii. Costuri administrative – costurile derivate din procesul de gestiune al Proiectelor finanțate care presupun comunicarea în mod activ cu beneficiarii în procesul de organizare.
  • iii.Neprevăzute – între 10%-15% din totalul necesar pentru achiziții, în funcție de template-ul de proiect ales, care acoperă costurile generate de fluctuațiile de preț ale produselor, costuri de livrare și alte costuri neprevăzute.

X. ROLUL ACTIV AL NARADA

10.1. Înainte de a fi afișate pe Platformă, NARADA va analiza dacă Proiectele respectă principiile și obiectivele NARADA, în raport de natura și scopul fiecăruia.

10.2. În acest sens, echipa NARADA va verifica informațiile și alte cerințe specifice Proiectului, verificarea fiind efectuată cu bună-credință de echipa NARADA, dar neputând fi considerată o verificare tehnică asupra tuturor aspectelor esențiale pentru implementarea Proiectului, întreaga responsabilitate pentru buna desfășurare a etapelor de implementare revenind beneficiarilor finali/solicitanţilor de sprijin.

10.3. NARADA va colecta sponsorizările și le va direcționa spre realizarea Proiectelor vizate prin acestea. Astfel, NARADA se va asigura că orice asemenea direcționare de sponsorizare se va derula potrivit prevederilor legale aplicabile în materie și cu încheierea tuturor formalităților care se impun în acest sens.

10.4. NARADA va fi implicata în mod activ în derularea Proiectelor până la momentul realizării acestora. În acest sens, NARADA va întreprinde o serie de acțiuni, inclusiv de control și de verificare, menite să determine implementarea corespunzătoare a unui Proiect, toate persoanele implicate în susținerea acestuia având obligația de a colabora cu NARADA în acest scop.

10.5. De asemenea, NARADA va aduna o serie de informații relevante, sub diferite forme, referitoare la etapele aferente derulării fiecărui Proiect declarat realizat.

XI. ASPECTE FINALE

11.1. Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de prevederile legii române.

11.2. Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă,
conflictul va fi soluționat de către instanța competentă din Municipiul București, în conformitate cu legile române în vigoare.

11.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.4. Prevederile acestui Document fac parte integrantă din contractele ce se vor încheia între NARADA și Susținători, Donatori și Voluntari.

11.5. Prevederile acestui document se completează cu dispozițiile Politicii de Confidențialitate și ale Politicii de Cookies publicate pe Platforma narada.ro.

Copyright NARADA 2023