Confidențialitate Date Personale

Operatorul ce prelucrează date cu caracter personal prin intermediul platformei www.narada.ro este Asociația Narada, (în continuare NARADA sau Operatorul), cu sediul în București, Str. Iovița nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5, având cod de identificare fiscală 42157184, reprezentată de Andra Munteanu – Președinte.

Pentru orice întrebări legate de protecția datelor cu caracter personal, NARADA poate fi contactată la adresa din București, Str. Iovița nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondență electronică contact@narada.ro.

1. Definiții

1.1. Prin „date cu caracter personal” se înțelege, în sensul legislației naționale și internaționale în vigoare, orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.2. Prin raportare la specificul activităților NARADA în conformitate cu scopurile și obiectivele din Statut, datele cu caracter personal includ dar nu se limitează la nume și prenume ale profesorului, unitatea de învățământ în cadrul căreia profesorul desfășoară activitate cu respectarea cerințelor legale aplicabile, nevoile concrete ale beneficiarilor finali (elevii) etc.

1.3. Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

1.4. „Operator” înseamna persoana care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.5. În ceea ce privește Platforma narada.ro, operator de date cu caracter personal este NARADA.

1.6. „Persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

1.7. „Persoana vizată” reprezintă persoana ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării (Profesor, Voluntar, reprezentant persoană fizică al Susținătorului, Beneficiarul, Utilizatorul platformei).

1.8. Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

2. Categorii de date personale prelucrate

2.1. NARADA colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de calitatea cu care vizitatorul platformei dorește să intre în contact cu echipa Narada. Astfel, în funcție de calitatea pe care fiecare persoană și-o asumă prin completarea formularelor specifice disponibile pe site, operatorul poate colecta (nelimitativ) următoarele categorii de date:

2.1.1. Pentru profesorii care doresc să publice un proiect: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, oraș și județ de proveniență, instituția/instituțiile de învățământ în care persoana vizată își desfășoară activitatea, imaginea (fotografia de profil), user și parola cont Profesor și orice alte date cu caracter personal pe care Profesorul le poate pune la dispoziția NARADA prin completarea secțiunii dedicate înregistrării Profesorilor de pe platforma www.narada.ro. Dacă profesorul bifează secțiunea conform căreia face parte dintr-o organizație, va fi necesară prelucrarea datelor incluse în documentul justificativ furnizat cu care va dovedi apartenența la respectiva organizație. NARADA va prelucra aceste date exclusiv în scopul verificării apartenenței, limitându-se numai la informațiile necesare incluse în documentul furnizat. Dacă profesorul bifează secțiunea conform căreia nu face parte dintr-o organizație, va urma un chestionar. Datele furnizate prin completarea acestuia sunt guvernate de această politică de confidențialitate. Calitatea profesorului (apartenența sa la o anumită unitate de învățământ) va putea fi folosită în interesul legitim NARADA în vederea concretizării sponsorizării la momentul finanțării integrale a Proiectului.

2.1.2. Pentru beneficiarii proiectelor (elevi și profesori): nume și prenume, clasa, vârsta, oraș și județ de proveniență, instituția de învățământ în care își desfășoară studiile/activitatea, acordul reprezentantului legal privind prelucrarea acestor date și orice alte date cu caracter personal necesare în vederea aducerii la îndeplinire a Proiectului. Aceste date vor fi furnizate de către Profesor prin intermendiul unui fișier de tip Excel, alături de Acordul semnat al reprezentantului legal în format electronic. La cerere, NARADA poate solicita Profesorului Acordul furnizat de către reprezentantul legal în original, profesorul fiind exclusiv responsabil de existența acestui acord.

2.1.3. Pentru Utilizatorii standard, în situația în care aceștia optează pentru creearea unui cont, se vor prelucra datele asociate contului creat, furnizate de către aceștia: user (nume/prenume), adresă de e-mail, parolă și orice alte date asociate unui cont de utilizator.

2.1.4. Pentru Voluntarii ce doresc să sprijine activitatea Narada: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, domiciliul/reședinta (locul în care locuiește), imaginea (fotografie de profil), nivelul de familiaritate în folosirea PC-ului, smartphone-urilor și altor dispozitive digitale, domeniul în care lucrează și funcția deținută, segmentul în care se poate implica în vederea susținerii NARADA și aptitudinile pe care le posedă ca potențial membru al echipei NARADA, experiența în voluntariat, disponibilitate în a se implica în Proiecte, eventualele preferințe pentru profesorii sau educatorii care ar putea fi susținuti prin activitatea ta de voluntariat, date asociate contului creat: user (nume/prenume), adresă de e-mail, parolă și orice alte date asociate unui cont și orice alte date cu caracter personal pe care Voluntarul le poate pune la dispoziția NARADA prin completarea secțiunii dedicate înregistrării Voluntarilor de pe platforma www.narada.ro.

2.1.5. Pentru Susținători: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, fotografia și orice alte date cu caracter personal și special pe care susținătorul le poate pune la dispoziția NARADA. În situația în care Susținătorul optează pentru crearea unui cont, se vor prelucra și datele personale asociate contului creat, furnizate de către Susținător: user (nume/prenume), adresă de e-mail, parolă și orice alte date asociate unui cont.

2.1.6. Pentru Donatori: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, locul de muncă/angajatorul/compania, funcția și echipa/departamentul din care face parte, fotografia, date furnizate în procesul de efectuare a donației și orice alte date cu caracter personal și special pe care susținătorul le poate pune la dispoziția NARADA. În situația în care Donatorul optează pentru crearea unui cont, se vor prelucra și datele personale asociate contului creat, furnizate de către Donator: user (nume/prenume), adresă de e-mail, parolă și orice alte date asociate unui cont.

2.1.7. Prin intermediul adresei de e-mail furnizate de persoana vizată, Narada poate transmite către aceasta mesaje de susținere, promovare, încurajare, informare cu privire la Proiecte, precum și orice alte tipuri de mesaje, cu respectarea scopului și obiectivului Narada. Persoana vizată va putea solicita oricând dezabonarea de la acest serviciu.

2.1.8. NARADA pune la dispozitia Donatorilor doua tipuri de donații – donații pentru proiectul Profesorului și donații organizaționale. Aceștia vor putea alege dintr-o sumă predefinită, sau vor putea introduce orice altă sumă ce doresc a fi donată.

2.1.9. În cadrul campaniilor de strângere de fonduri, NARADA colectează date privind angajații companiilor participante la aceste campanii, precum: nume, prenume, număr de telefon, adresă, e-mail, funcție, departament, cont bancar, date furnizate în procesul de efectuare a donației și orice alte date cu caracter personal și special pe care angajatul le poate pune la dispoziția NARADA.

2.1.10. Donatorul persoană fizică are posibilitatea să doneze online prin intermediul unui procesator specific de plăți. Valorile donațiilor pot varia, NARADA putând modifica oricând aceste informații disponibile pe Platformă. Susținătorul poate opta și pentru plata recurentă, existând posibilitatea să i se retragă lunar din cont suma cu privire la care își exprimă dorința să susțină NARADA. În acest sens, NARADA, în funcție de operațiunea selectată de Donator, poate avea acces la informații privind contul din care se fac donațiile și la numele titularului de cont.

2.2. Distinct de datele colectate prin formularele disponibile pe site, Operatorul poate prelucra și alte date ale persoanelor vizate, furnizate la momentul încheierii contractului de donație, pe baza de consimțământ sau în interes legitim incluzând, dar nelimitandu-se la: semnătură, domiciliu etc.

2.3. Datele cu caracter personal ale Beneficiarilor proiectelor incluzând dar nelimitandu-se la: nume și prenume, vârsta, fotografie/video sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679: „Prelucrarea datelor cu caracter personal și special este permisă partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, organizațiilor neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor acestora, fără consimțământul expres al persoanei vizate, dar cu condiția să se prevadă garanțiile corespunzătoare”.

2.4. Lista datelor colectate de la Beneficiari poate fi suplimentată în funcție de obiectivele fiecărui proiect inițiat de un profesor (exemplu: pentru achiziționarea unor bilete de avion, organizarea unor tabere, înscrierea la diverse concursuri/competiții etc).

2.5. În funcție de volumul și de categoria datelor cu caracter personal aparținând Beneficiarilor, NARADA poate pune la dispoziția reprezentanților legali, prin intermediul Profesorilor, formulare specifice în vedera exprimării consimțământului cu privire la prelucrarea datelor minorilor.

2.6. Operatorul poate colecta involuntar și alte date (adresă IP, ora vizitei, locul accesării platformei, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri), furnizate de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul pe site-ul www.narada.ro și pot fi folosite de NARADA pentru a îmbunătăți serviciile oferite utilizatorilor acestui site sau cu scop statistic. Nu se vor utiliza aceste informații pentru identificarea persoanelor și nu vor fi făcute publice, altfel decât în condițiile inserate în Politica de Confidențialite completată cu Politica de Cookies.

2.7. În situația în care Utilizatorul se abonează la Newsletter, prin e-mailul furnizat, Narada poate transmite mesaje de susținere, promovare, încurajare, informare, precum și orice alte tipuri de mesaje, cu respectarea scopului și obiectivului Narada. Utilizatorul va putea solicita oricând dezabonarea de la acest newsletter.

3. Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

3.1. NARADA prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri și temeiuri legale:

3.1.1. În scopul executării contractului: pentru a asigura accesul persoanei vizate la proiectele NARADA, prin completarea formularelor disponibile pe site în vederea obținerii calității de profesor sau voluntar sau pentru rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la conținutul site-ului www.narada.ro.

3.1.2. În baza consimțământului oferit de persoana vizată, în anumite situații (incluzând dar nelimitându-se la publicarea unor informații personale privind persoana Profesorului, dezvăluirea datelor Donatorului către Profesor pentru mulțumiri etc).

3.1.3. În interes legitim, în baza relației relevante și adecvate dintre NARADA și persoanele vizate ce furnizează voluntar date prin intermediul formularelor disponibile pe platforma www.narada.ro.

4. Durata de retenție a datelor cu caracter personal

4.1. Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul NARADA sunt reținute pe o perioada de timp rezonabilă raportat la scopul prelucrării datelor, astfel încât să nu se depășească perioada necesară prelucrării lor și, în niciun caz, mai mult de 10 ani de la momentul colectării acestora.

5. Transferul datelor cu caracter personal

5.1. Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

5.2. NARADA se obligă ca datele colectate să fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publice, să vândă, închirieze, licențieze, transfere neautorizat etc. baza de date conținând informații referitoare la datele persoanelor vizate vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situației în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

6. Drepturile persoanelor vizate

6.1. Oricare persoana vizata are urmatoarele drepturi in raport cu Narada, ca operator de date cu caracter personal:

6.1.1. Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;

6.1.2. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Rectificarea poate opera prin intermediul editarii informatiilor disponibile in contul de utilizator al platformei, cu exceptia numelui, numarului de telefon si adresei de e-mail. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@narada.ro.

6.1.3. Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

6.1.4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea procesarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/reclamatii din partea acesteia.

6.1.5. Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6.1.6. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim NARADA.

6.1.7. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si NARADA, este autorizata de dreptul aplicabicabil Narada, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;

6.2. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute la art. 6.1.1 – 6.1.7 au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

6.3 Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

6.4. Pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 6.1., persoana vizata se va adresa Asociatiei NARADA la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica contact@narada.ro.

7. Dispoziții finale

7.1. Dacă NARADA va aprecia că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, va publica respectivele modificări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează.

7.2. Prevederile Politicii de Confidențialitate se completează cu dispozițiile Condițiilor de Utilizare și ale Politicii de Cookies.

Ultima actualizare: 21.09.2020