Confidentialitate date personale

Confidentialitate Date Personale

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul platformei www.narada.ro este Asociatia Narada, (in continuare NARADA sau Operatorul), cu sediul in Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5, avand cod de identificare fiscala 42157184, reprezentata de Andra Munteanu – Presedinte.

Pentru orice intrebari legate de protectia datelor cu caracter personal, NARADA poate fi contactata la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica ami@narada.ro

  1. Definitii

Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin raportare la specificul activitatilor NARADA in conformitate cu scopurile si obiectivele din Statut, datele cu caracter personal includ dar nu se limiteaza la nume si prenume ale profesorului, unitatea de invatamant la care profesorul desfasoara activitate cu respectarea cerintelor legale aplicabile, nevoile concrete ale beneficiarilor finali (elevii) etc.

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

In ceea ce priveste platforma www.narada.ro, operator de date cu caracter personal este Asociatia NARADA. 

„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii (Profesor, Voluntar, reprezentant persoana fizica al Sponsorului, Beneficiarul, Utilizatorul platformei).

Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

  1. Categorii de date personale prelucrate

2.1. NARADA colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de calitatea cu care vizitatorul platformei doreste sa intre in contact cu echipa Narada. Astfel, in functie de calitatea pe care fiecare persoana si-o asuma prin completarea formularelor specifice disponibile pe site, operatorul poate colecta (nelimitativ) urmatoarele categorii de date:

2.1.1 Pentru profesorii care doresc sa publice un proiect: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, oras si judet de provenienta, institutia de invatamant in care persoana vizata isi desfasoara activitatea, experienta profesionala si orice alte date cu caracter personal pe care Profesorul le poate pune la dispozitia NARADA prin completarea sectiunii dedicate Profesorilor de pe platforma www.narada.ro.

2.1.2 Pentru voluntarii ce doresc sa sprijine activitatea Narada: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, profil LinkedIn (in masura in care voluntarul detine), CV-ul persoanei vizate, fotografia si orice alte date cu caracter personal pe care Voluntarul le poate pune la dispozitia NARADA prin completarea sectiunii dedicate Voluntarilor de pe platforma www.narada.ro.

2.2. Distinct de datele colectate prin formularele disponibile pe site conform art. 2.1., Operatorul poate prelucra si alte date ale persoanelor vizate, furnizate la momentul incheierii contractului, pe baza de consimtamant sau in interes legitim incluzand, dar nelimitandu-se la: semnatura, domiciliu etc.

2.3. Datele cu caracter personal ale Beneficiarilor proiectelor incluzand dar nelimitandu-se la: nume si prenume, varsta, fotografie/video sunt prelucrate in conformitate cu cu dispozitiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679: „Prelucrarea datelor cu caracter personal si special este permisa partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, organizatiilor neguvernamentale, in vederea realizarii obiectivelor acestora, fara consimtamantul expres al persoanei vizate, dar cu conditia sa se prevada garantiile corespunzatoare”.

Lista datelor colectate de la Beneficiari poate fi suplimentata in functie de obiectivele fiecarui proiect initiat de un profesor (exemplu: pentru achizitionarea unor bilete de avion, organizarea unor tabere, inscrierea la diverse concursuri/competitii etc).

In functie de volumul si de categoria datelor cu caracter personal apartinand Beneficiarilor, NARADA poate pune la dispozitia reprezentantilor legali, prin intermediul Profesorilor, formulare specifice in vedera exprimarii consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor minorilor.

2.4. Operatorul poate colecta involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul accesarii platformei, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parameri), furnizate de catre browserul de internet prin intermediul caruia se face accesul pe site-ul www.narada.ro si pot fi folosite de NARADA pentru a imbunatati serviciile oferite utilizatorilor acestui site sau cu scop statistic. Nu se vor utiliza aceste informatii pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite completata cu Politica de Cookies.

  1. Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

3.1. NARADA prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

 

3.1.1. in scopul executarii contractului: pentru a asigura accesul persoanei vizate la proiectele NARADA, prin completarea formularelor disponibile pe site in vederea obtinerii calitatii de profesor sau voluntar sau pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.narada.ro.

3.1.2. in baza consimtamantului oferit de persoana vizata, in anumite situatii (incluzand dar nelimitandu-se la publicarea unor informatii personale privind persoana Profesorului).

3.1.3. in interes legitim, in baza relatiei relevante si adecvate dintre NARADA si persoanele vizate ce furnizeaza voluntar date prin intermediul formularelor disponibile pe platforma www.narada.ro

 

  1. Durata de retentie a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul NARADA sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, neputand depasi, in niciun caz, 10 ani de la momentul colectarii acestora.

 

  1. Transferul datelor cu caracter personal

5.1. Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

5.2. NARADA se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publice, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere neautorizat etc. baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

5.3. Persoanele vizate inteleg si accepta faptul ca in cazul in care un Proiect nu dispune de suficiente resurse materiale necesare concretizarii si nici de mijloace eficiente de promovare, NARADA are ca obiectiv atragerea unor companii terte interesate in sustinerea Proiectelor prin intermediul sponsorizarilor, sens in care acestora le-ar putea fi divulgate datele cu caracte personal prelucrate prin intermediul platformei insa numai in scopul executarii contractului.

 

  1. Drepturile persoanelor vizate

6.1. Oricare persoana vizate are urmatoarele drepturi in raport cu Narada, ca operator de date cu caracter personal:

6.1.1. Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;

 

6.1.2. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Rectificarea poate opera prin intermediul editarii informatiilor disponibile in contul de utilizator al platformei, cu exceptia numelui, numarului de telefon si adresei de e-mail. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: ami@narada.ro

6.1.3. Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

6.1.4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea procesarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/reclamatii din partea acesteia.

6.1.5. Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6.1.6. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim NARADA.

6.1.7. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si NARADA, este autorizata de dreptul aplicabicabil Narada, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;

6.1.8. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute la art. 6.1.1 – 6.1.7 au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: 

Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

 

6.2. Pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 6.1., persoana vizata se va adresa Asociatiei NARADA la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica ami@narada.ro

 

  1. Dispozitii finale

7.1. Daca NARADA va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

7.2. Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Conditiilor de Utilizare si ale Politicii de Cookies.